Fastsetting av planprogram – Myre Øst, Handelsbygg AS.

I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 16 og plan – og bygningsloven § 12-9, ble det i HT-sak 068/19 fastsatt planprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Myre sentrum øst.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen, utredningsbehov og hvilke alternativer dom vil bli vurdert. Planprogrammet og saksfremlegg finner du nedenfor.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Planprogram 

Saksfremlegg