Begrenset andre gangs offentlig ettersyn av Øksnes kommunes arealplan 2021-2030

Kommunestyret vedtok den 04.05.21 i sak 029/21 at forslaget til Øksnes kommunes arealplan legges ut til et begrenset andre gangs offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven §11-14. 

Et «begrenset» offentlig ettersyn innebærer at eventuelle merknader kun kan gis på de endringer som er gjort siden planen var på første gangs offentlig ettersyn sommeren og høsten 2020. Endringene er markert med rød skrift i dokumentene. 

Hensikten med planarbeidet er å angi hovedtrekkene i arealdisponeringen, samt å vise rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk.

 

Saksfremlegg

 

Plandokumenter:

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

 

Temakart:

Naturfare

Kulturminner og kulturmiljø

Landbruk og myr

Regulerte boligtomter

Reguleringsplaner

Grafittforekomster

Friluftsliv

Funksjonell strandsone

Natur

Mineralressurser

 

Vedlegg:

Merknadsbehandling- varsel oppstart

Merknadsbehandling- offentlig ettersyn

Konsekvensutredning (PDF, 20 MB)

Oversikt over ny bebyggelse og arealreduksjon (kart)

Mineralforekomster, masseuttak og massedeponi (notat)

ROS-analyse

Liste over gjeldende reguleringsplaner 

 

Dersom du ønsker å gi merknader på endringene må disse sendes innen 06.07.2021. 

Merknader sendes til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller e-post: post@oksnes.kommune.no.