Kommunestyret har vedtatt femten nye adressenavn i Øksnes. To navn er vedtatt lagt ut på ny høringsrunde for avklaring. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger Øksnes Entreprenør eiendom AS og Øksnes kommune v/Bengt Stian Nilsen i tilknytning til Melandgården, Myre, planid 2018001. Utbyggingsavtalen skal bl.a. beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, mv.) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området. Ved enighet vil fremforhandlet avtaleforslag bli lagt ut til offentlig ettersyn før det fremmes for politisk behandling.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17 har kommunestyre i K-sak 32/21 vedtatt følgende overordnede prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Øksnes kommune.

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av 50 stedsnavn i Øksnes kommune. Vedtaket gjelder fire gardsnavn, sju bruksnavn og ett navn på ei fyrlykt. De øvrige navna er naturnavn.