Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

Det ble vedtatt i HT-sak 089/19 å legge forslag til trafikksikkerhetsplan ut på offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven §§ 5-1, 5-2 og 11-4.

I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 16 og plan – og bygningsloven § 12-9, ble det i HT-sak 068/19 fastsatt planprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Myre sentrum øst.