Formannskapet har i sak 51/22 godkjent utbyggingsavtale for Melandgården

Gunnar Klo AS avd. Stø har søkt Statsforvalteren om unntak fra krav i forurensningsforskriftens paragraf 26-3 om renseanlegg for prosessavløpsvann.

Kommunestyret har med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-15 vedtatt hovedplan vei 2022-2030 for Øksnes kommune.

Formannskapet har i sak F-sak 25/22 den 26.04.22 med hjemmel i Plan og bygningslovens § 17-4 vedtatt å legge utbyggingsavtale for Melandgården ut på offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Kommunestyret har fattet vedtak om adressenavn i KS-sak 020/22:

  • Tuaveien
  • Resshøgda
  • Vågje
  • Sammenslåing av adresseteiger på Stø

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) deler ut trafikksikkerhetsprisen hvert andre år. Prisen består av et diplom og kr. 20 000,-

Forvaltningsplanen for Anda naturreservat ble godkjent av Miljødirektoratet 04.11.21. Statsforvalteren i Nordland informerer om godkjenningen.

Utvidelse av Myre Kirkegård er endelig påbegynt og det har vært stor interesse blant befolkningen for dette prosjektet. 

Kommunestyret har vedtatt femten nye adressenavn i Øksnes. To navn er vedtatt lagt ut på ny høringsrunde for avklaring. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger Øksnes Entreprenør eiendom AS og Øksnes kommune v/Bengt Stian Nilsen i tilknytning til Melandgården, Myre, planid 2018001. Utbyggingsavtalen skal bl.a. beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, mv.) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området. Ved enighet vil fremforhandlet avtaleforslag bli lagt ut til offentlig ettersyn før det fremmes for politisk behandling.