2. gangs offentlig ettersyn Staven industriområde

Det ble vedtatt i HT-sak 032/20 å legge områdereguleringsplanen for Staven industriområde ut til nytt offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for plasskrevende industri. Det nye offentlige ettersynet begrunnes med vesentlige endringer i planens dokumenter.

Dokumenter:

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse med KU

Saksfremlegg

Planprogram

Innspill til planen sendes til Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til post@oksnes.kommune.no

Frist for å gi innspill til planen er: 28.04.20

 

Følgende endringer har blitt gjort siden forrige offentlige ettersyn:

Plankart:

·          Plankart har fått et nytt avgrenset område (BI4) for å separere området som inneholder kulturminner med andre områder.

·          Tidligere skravur for område GN2 er endret til å være det samme som resten av område BI4.

·          Det er tatt inn en infrastruktursone H410_1 for en eventuell framtidig forbindelse mellom område BI2 og BI3.

·          Område VKL1 er avsatt på plankart.

Bestemmelser:

·          Planbestemmelsen kap. III er endret fra «Båndlegging etter lov om kulturminner (H730)» til «infrastruktursone (H410)»:

·          Område BI4 er lagt til i fellesbestemmelsene

·          Fellesbestemmelser punkt a) har fått følgende tilleggstekst:
Det skal settes krav om høy utnyttingsnivå.
Oppføring av høye bygninger i de deler av industriområde BI3 som ligger mot holmer med hekkende fugler bør unngås.
Ved detaljregulering av området BI1 skal utforming og plassering av o_BH1 vurderes.

·          Fellesbestemmelsens punkt i) og j) er tatt ut.

·          Område VKL1 er tatt inn i bestemmelsene.

·          I planbestemmelsens kap. 6 er båndlegging etter kulturminneloven tatt ut, H_410 infrastruktursone er tatt inn.

·          Det er utvidet bestemmelser angående verneverdi, herunder bestemmelsesområder for kulturminner.

·          Det er tatt inn utbyggingsrekkefølge jf. resultat fra meklingen.