Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok i sak 089/22 den 23.11.22 oppstart av detaljreguleringsplan for «Skåltofta» i tråd med plan- og bygningsloven §12-14

Kartverket har startet navnesaksbehandling av gjenstående veinavn i Øksnes kommune etter innstilling fra Kommunestyret i KS-sak 083/22.

 

Navnene legges på høring til 31.12.2022.

Øksnes formannskap har i F-sak 058/22 vedtatt å sende «Forskrift om hundehold, Øksnes kommune, Nordland» ut på høring. 

Formannskapet har i sak 51/22 godkjent utbyggingsavtale for Melandgården

Gunnar Klo AS avd. Stø har søkt Statsforvalteren om unntak fra krav i forurensningsforskriftens paragraf 26-3 om renseanlegg for prosessavløpsvann.

Kommunestyret har med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-15 vedtatt hovedplan vei 2022-2030 for Øksnes kommune.

Formannskapet har i sak F-sak 25/22 den 26.04.22 med hjemmel i Plan og bygningslovens § 17-4 vedtatt å legge utbyggingsavtale for Melandgården ut på offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Kommunestyret har fattet vedtak om adressenavn i KS-sak 020/22:

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) deler ut trafikksikkerhetsprisen hvert andre år. Prisen består av et diplom og kr. 20 000,-

Forvaltningsplanen for Anda naturreservat ble godkjent av Miljødirektoratet 04.11.21. Statsforvalteren i Nordland informerer om godkjenningen.