I hovedutvalget for teknisk sektor i sak 048/22 den 24.06.22 ble det vedtatt offentlig ettersyn av oppheving av "Detaljreguleringsplan Klomyran" i tråd med plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-10 og 12-14

Formannskapet har i sak 51/22 godkjent utbyggingsavtale for Melandgården

Gunnar Klo AS avd. Stø har søkt Statsforvalteren om unntak fra krav i forurensningsforskriftens paragraf 26-3 om renseanlegg for prosessavløpsvann.

Kommunestyret har med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-15 vedtatt hovedplan vei 2022-2030 for Øksnes kommune.

Formannskapet har i sak F-sak 25/22 den 26.04.22 med hjemmel i Plan og bygningslovens § 17-4 vedtatt å legge utbyggingsavtale for Melandgården ut på offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Kommunestyret har fattet vedtak om adressenavn i KS-sak 020/22:

  • Tuaveien
  • Resshøgda
  • Vågje
  • Sammenslåing av adresseteiger på Stø

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) deler ut trafikksikkerhetsprisen hvert andre år. Prisen består av et diplom og kr. 20 000,-

Forvaltningsplanen for Anda naturreservat ble godkjent av Miljødirektoratet 04.11.21. Statsforvalteren i Nordland informerer om godkjenningen.

Utvidelse av Myre Kirkegård er endelig påbegynt og det har vært stor interesse blant befolkningen for dette prosjektet. 

Kommunestyret har vedtatt femten nye adressenavn i Øksnes. To navn er vedtatt lagt ut på ny høringsrunde for avklaring.