Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

På vegne av Øksnes kommune og i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av planarbeid for «Ny Øksnes svømmehall - gnr 65, bnr 696 del av, m.fl.» i Øksnes kommune.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17 legges overordnede prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Øksnes kommune ut på høring.

Jf. pbl. §10-1 vedtok kommunestyret i sak 115/20 den 08.12.20 Øksnes kommunes planstrategi for perioden 2020-2023. 

Formannskapets forslag til gebyrer for 2021 for arbeider etter PBL og Matrikkelloven samt gebyrer for renovasjon og slam er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. desember.

Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. desember.

Oppdatert informasjon torsdag 26.11.2020 kl. 08:15

 

 

Øksnes kommunestyre vedtok i K-sak 93/20 Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Øksnes kommune og Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i utmark.

GJELDER NYTT REKKVERK PÅ DELER AV VEI FRA MYRE (HØYDAL) TIL NYKSUND

Øksnes kommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for utføre vintervedlikehold av kommunale veier - Rode 4

 

I henhold til plan - og bygningslovens § 11-2 og 11-15 ble kommuneplanens samfunnsdel i KS-sak 043/20 vedtatt.