Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

Det ble i HT-sak 009/20 vedtatt oppstart av reguleringsendring på deler av reguleringsplan for Elvelund (planID 1998002).

Kommunestyret vedtok i K-sak 145/19 Trafikksikkerhetsplan i Øksnes kommunes for perioden 2020-2024.

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok 6/12-19 å varsle om planoppstart for ny interkommunal kystsoneplan i Vesterålen. Samtidig sluttet arbeidsutvalget seg til forslag til planprogram og legger dette ut på høring i 7 uker.

I henhold til plan – og bygningsloven §§ 12-10 og 12-14 legges reguleringsendringen for planen «fiskehjeller på Klo» ut til offentlig ettersyn.

I henhold til plan - og bygningsloven §§ 11-1, 11-4 og 11-12 ble det i HT-sak 129/19 vedtatt oppstart av Hovedplan veg for Øksnes kommune.