Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

Jf. pbl. §§5-1 og 5-2 legges reguleringsendring på deler av reguleringsplan for Elvelund ut på offentlig ettersyn.

Åpningstider for vei mens arbeid med rekkverk pågår på de smaleste veistrekninger - Oppdatert informasjon torsdag 19.11.2020 kl. 20:30

 

Øksnes kommunestyre vedtok i K-sak 93/20 Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Øksnes kommune og Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i utmark.

GJELDER NYTT REKKVERK PÅ DELER AV VEI FRA MYRE (HØYDAL) TIL NYKSUND

Jf. pbl. §§5-1 og 5-2 legges Hovedplan Veg ut på offentlig ettersyn.

Øksnes kommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for utføre vintervedlikehold av kommunale veier - Rode 4

 

I henhold til plan - og bygningslovens § 11-2 og 11-15 ble kommuneplanens samfunnsdel i KS-sak 043/20 vedtatt.

Regionrådets arbeidsutvalg stadfestet 28/2-2020 forslag til planprogram for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen