Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

I hovedutvalget for teknisk sektor i sak 146/21 den 17.11.21 ble det vedtatt oppstart av reguleringsendring for Sentrum 5.2 i tråd med plan- og bygningsloven §12-14.

I hovedutvalget for teknisk sektor i sak 145/21 den 17.11.21 ble det vedtatt oppstart av reguleringsendring for Alsvåg sentrum i tråd med plan- og bygningsloven §12-14.

I hovedutvalget for teknisk sektor i sak 144/21 den 17.11.21 ble det vedtatt oppstart av reguleringsendring for omsorgstjenesten i tråd med plan- og bygningsloven §12-14.

Kommunestyret vedtok i sak 075/21 den 19.10.21 reguleringsendring for «Ny Øksnes svømmehall – gnr. 65, bnr. 696 del av, m.fl» plan-ID: 2021001 jf. plan- og bygningsloven §12-12.

Reguleringsendringen innebærer å legge til rette for etablering av ny svømmehall i tilknytning til eksisterende idrettsanlegg på Myre.

Kommunestyret vedtok enstemmig i sak 074/21 den 19.10.21 kommuneplanens arealdel 2021-2030, med tilhørende dokumenter. 

Forvaltningsplanen for Anda naturreservat ble godkjent av Miljødirektoratet 04.11.21. Statsforvalteren i Nordland informerer om godkjenningen.

Utvidelse av Myre Kirkegård er endelig påbegynt og det har vært stor interesse blant befolkningen for dette prosjektet. 

Øksnes  formannskap  vedtar  å  sende  administrasjonssjefens  forslag  til  budsjett  2022/ økonomiplan  2022-2025, til høring/politisk behandling  i hovedutvalgene,  AMU, Øksnes  havnestyre,  Øksnes  menighetsråd,  Eldrerådet, Ungdomsrådet  og  Rådet  for personer med  funksjonsnedsettelse.  

Etter krav til offentlig ettersyn blir følgende kunngjøring publisert i Bladet Vesterålen, Øksnesavisa, Norsk lysningsblad og på Øksnes kommunens hjemmesider.

Det er startet navnesaker for Tuva/Tua og Resshøgda/Resshågen i Øksnes. Stedsnavntjenesten benytter også anledningen til å behandle innspill i det Sentrale Stedsnavnregisteret (SSR) og navneleddet Litl-/lik(k)j-, Litj- for å avgjøre en normering av navnene for offentlig bruk. Se vedlagte dokumenter for mer informasjon.