Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

Kl. 18:00-20:00 arrangerer Øksnes kommune folkemøte i Kommunestyresalen på Øksnes rådhus

Jf. plan- og bygningsloven §10-1 legges kommunes forslag til planstrategi offentlig i minst 30 dager for allmenn debatt og medvirkning. 

Jf. plan - og bygningsloven § 12-12 ble områdereguleringsplan for Staven industriområde vedtatt av kommunestyret i sak 066/20.

Øksnes kommune ønsker tilbud fra entreprenører med det faglige, tekniske og økonomiske grunnlag som er nødvendig for utføre vintervedlikehold av kommunale veier - Rode 4

 

I henhold til plan - og bygningslovens § 11-2 og 11-15 ble kommuneplanens samfunnsdel i KS-sak 043/20 vedtatt.

Regionrådets arbeidsutvalg stadfestet 28/2-2020 forslag til planprogram for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen