Kommunestyret har med hjemmel i Plan- og bygningslovens §§ 11-1 og 11-15 vedtatt hovedplan vei 2022-2030 for Øksnes kommune.

Formannskapet har i sak F-sak 25/22 den 26.04.22 med hjemmel i Plan og bygningslovens § 17-4 vedtatt å legge utbyggingsavtale for Melandgården ut på offentlig ettersyn med 30 dagers frist for merknader.

Vi ønsker å legge til rette for at avfall og søppel kommer ut av naturen og blir levert på gjenvinningsstasjoner.

Øksnes kommune melder inn ryddeaksjoner til Reno-Vest. Ryddeaksjonene får dermed levere gjennomsiktige søppelsekker gratis på gjenvinningsstasjonene. Om du ikke melder fra til kommunen kan du risikere å måtte betale for avfallet. 

Kommunestyret vedtok i sak 014/22 den 29.03.22 detaljreguleringsplan av Fryseriet i Nyksund. Vedtaket er i tråd med plan- og bygningsloven §12-12. 

Hensikten med planen er å legge til rette for utbygging av et hotell. Utbyggingen er avhengig av en omregulering fordi prosjektet avviker på formål og utnyttelsesgrad i forhold til gjeldende reguleringsplan.

Kommunestyret har fattet vedtak om adressenavn i KS-sak 020/22:

  • Tuaveien
  • Resshøgda
  • Vågje
  • Sammenslåing av adresseteiger på Stø

Kl. 19:00-21:00 arrangerer Øksnes kommune folkemøte i Kommunestyresalen på Øksnes rådhus.

 

Vesterålen regionråds arbeidsutvalg vedtok i møte 25/3-22, sak 021/22, å legge forslag til interkommunal kystsoneplan for Vesterålen ut på høring og til offentlig ettersyn.

  

Eiendomsskattelistene for 2022 legges nå ut til offentlig ettersyn. 

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) deler ut trafikksikkerhetsprisen hvert andre år. Prisen består av et diplom og kr. 20 000,-

Forvaltningsplanen for Anda naturreservat ble godkjent av Miljødirektoratet 04.11.21. Statsforvalteren i Nordland informerer om godkjenningen.