Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

I henhold til plan - og bygningsloven § 11-14 vedtok Formannskapet i sak 091/19 å legge Kommuneplanens samfunnsdel for 2020-2032 ut til offentlig ettersyn.

I henhold til plan - og bygningsloven § 12-8, 12-10 og 12-11 varsles oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr/bnr 62/41 på Langryggen på Myre.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 11-12 og kommunestyrevedtak av 27.08.2019 med saksnr. 081/19 varsles det at Øksnes kommune igangsetter arbeid med revisjon av kommuneplanens arealdel, i tråd med fastsatt planprogram.

Omregulering av gjeldende reguleringsplan for fiskehjeller på Klo ble vedtatt i KS-sak 088/19

Det ble i KS-sak 077/19 vedtatt reguleringsendring for Kattnesbukta jf. plan - og bygningsloven § 12-12.

I KS-sak 076/19 ble reguleringsendringen for ytre havneområde Sommarøy vedtatt jf. plan - og bygningsloven § 12-12 og forvaltningsloven § 28 og § 29.

I KS-sak 075/19 ble detaljreguleringsplanen for gnr/bnr 65/27 "Meland" vedtatt.

Det ble vedtatt i HT-sak 089/19 å legge forslag til trafikksikkerhetsplan ut på offentlig ettersyn jf. plan- og bygningsloven §§ 5-1, 5-2 og 11-4.

Øksnes kommune skal på oppdrag fra Miljødirektoratet identifisere kommunens badeplasser.

I henhold til forskrift om konsekvensutredning § 16 og plan – og bygningsloven § 12-9, ble det i HT-sak 068/19 fastsatt planprogram for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Myre sentrum øst.