Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

På vegne av kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes
legges forslag til felles forskrifter for slam- og renovasjon av husholdningsavfall
ut på høring.

Kommunestyret har vedtatt femten nye adressenavn i Øksnes. To navn er vedtatt lagt ut på ny høringsrunde for avklaring. 

Statsforvalteren i Nordland gjennomfører en høring av forvaltningsplanen for Anda naturreservat.

Kommunestyret vedtok i k-sak 93/20 lokal forskrift om motorferdsel i utmark og retningslinjer for saksbehandling. Det ble samtidig vedtatt at "Forskriften og retningslinjene evalueres i etterkant av vintersesongen 20/21".

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Øksnes og Bø kommuner i Nordland

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Øksnes og Bø kommuner i Nordland-

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn: Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:
Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger Øksnes Entreprenør eiendom AS og Øksnes kommune v/Bengt Stian Nilsen i tilknytning til Melandgården, Myre, planid 2018001. Utbyggingsavtalen skal bl.a. beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, mv.) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området. Ved enighet vil fremforhandlet avtaleforslag bli lagt ut til offentlig ettersyn før det fremmes for politisk behandling.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17 har kommunestyre i K-sak 32/21 vedtatt følgende overordnede prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Øksnes kommune.