Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

I hovedutvalget for teknisk sektor den 02.06.21 i sak 073/21 ble det vedtatt at reguleringsendring for «Ny Øksnes svømmehall - gnr 65. bnr 696 av, m.fl» (PlanID: 20201001) legges ut til offentlig ettersyn i minimum seks uker i tråd med plan- og bygningsloven §§ 12-1, 12-10 og 12-14.

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger Øksnes Entreprenør eiendom AS og Øksnes kommune v/Bengt Stian Nilsen i tilknytning til Melandgården, Myre, planid 2018001. Utbyggingsavtalen skal bl.a. beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, mv.) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området. Ved enighet vil fremforhandlet avtaleforslag bli lagt ut til offentlig ettersyn før det fremmes for politisk behandling.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17 har kommunestyre i K-sak 32/21 vedtatt følgende overordnede prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Øksnes kommune.

Kommunestyret vedtok den 04.05.21 i sak 029/21 at forslaget til Øksnes kommunes arealplan legges ut til et begrenset andre gangs offentlig ettersyn i tråd med plan- og bygningsloven §11-14. 

Statens kartverk har gjort vedtak om skrivemåten av 50 stedsnavn i Øksnes kommune. Vedtaket gjelder fire gardsnavn, sju bruksnavn og ett navn på ei fyrlykt. De øvrige navna er naturnavn.

Eiendomsskattelistene for 2021 legges nå ut til offentlig ettersyn. 

Kommunen etterspør merknader til 21 nye adressenavn. Hensikten med høringen er å avklare skrivemåte og navnevalg før adressenavnene vedtas. 

Øksnes formannskap behandlet i sak 017/21 forslag til revidert Plan for fysisk aktivitet for perioden 2021 – 2026. Planen sendes ut på offentlig ettersyn fra og med uke 6, 08.02.2021 med høringsfrist 22.03 2021

Formannskapets forslag til gebyrer for 2021 for arbeider etter PBL og Matrikkelloven samt gebyrer for renovasjon og slam er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. desember.

Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. desember.