Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

Øksnes kommune sender utkast til «Alkoholpolitisk handlingsplan med retningslinjer for bevillingspolitikken 2020-2024» til offentlig høring.

Iht. plan- og byggningsloven § 11-14 legges forslaget til kommuneplanes arealdel ut til offentlig ettersyn.

I henhold til plan - og bygningslovens § 11-2 og 11-15 ble kommuneplanens samfunnsdel i KS-sak 043/20 vedtatt.

Jf. plan - og bygningsloven § 12-12 ble områdereguleringsplan for Staven industriområde vedtatt av kommunestyret i sak 044/20.

Det ble i HT-sak 68/20 vedtatt oppstart på reguleringsendring av reguleringsplan for Kjærlighetshaugen (planID 2016003), jf. plan - og bygningsloven § 12-1 og § 12-14.

I HT-sak 058/20 ble det fattet vedtak om offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Langryggen, gnr/bnr 62/41.

Regionrådets arbeidsutvalg stadfestet 28/2-2020 forslag til planprogram for interkommunal kystsoneplan for Vesterålen