Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) deler ut trafikksikkerhetsprisen hvert andre år. Prisen består av et diplom og kr. 20 000,-

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

I hovedutvalget for teknisk sektor i sak 008/22 den 12.01.22 ble det vedtatt offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Fryseriet i Nyksund. Vedtaket er i tråd med plan- og bygningsloven §5-2 og §12-10. 

Kommunestyret har i K-sak 89/21 vedtatt å sende ut forslag om endring av §4 i «Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Øksnes kommune.»

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) kunngjør midler til tilskudd for tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken. 

Tilskuddene tildeles første halvår i 2022 og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø kan søke.

Forvaltningsplanen for Anda naturreservat ble godkjent av Miljødirektoratet 04.11.21. Statsforvalteren i Nordland informerer om godkjenningen.

Utvidelse av Myre Kirkegård er endelig påbegynt og det har vært stor interesse blant befolkningen for dette prosjektet. 

Kommunestyret har vedtatt femten nye adressenavn i Øksnes. To navn er vedtatt lagt ut på ny høringsrunde for avklaring. 

I henhold til plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale mellom utbygger Øksnes Entreprenør eiendom AS og Øksnes kommune v/Bengt Stian Nilsen i tilknytning til Melandgården, Myre, planid 2018001. Utbyggingsavtalen skal bl.a. beskrive ansvaret for opparbeiding og finansiering av offentlig infrastruktur (vei, vann og avløp, mv.) som arealplanen forutsetter opparbeidet ved utbygging av området. Ved enighet vil fremforhandlet avtaleforslag bli lagt ut til offentlig ettersyn før det fremmes for politisk behandling.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 17 har kommunestyre i K-sak 32/21 vedtatt følgende overordnede prinsipper for bruk av utbyggingsavtaler i Øksnes kommune.