Høringer og kunngjøringer

På denne siden publiseres høringer, kunngjøringer og dokumenter lagt ut til offentlig ettersyn.

Innspill og merknader til høringene må være skriftlige og skal sendes per post eller e-post til:

Post og e-postadresse Øksnes kommune
Postadresse E-post
Øksnes kommune post@oksnes.kommune.no
Storgata 27
8430 Myre

Eiendomsskattelistene for 2021 legges nå ut til offentlig ettersyn. 

Kommunen etterspør merknader til 21 nye adressenavn. Hensikten med høringen er å avklare skrivemåte og navnevalg før adressenavnene vedtas. 

Øksnes formannskap behandlet i sak 017/21 forslag til revidert Plan for fysisk aktivitet for perioden 2021 – 2026. Planen sendes ut på offentlig ettersyn fra og med uke 6, 08.02.2021 med høringsfrist 22.03 2021

Jf. plan - og bygningsloven § 12-12 ble detaljreguleringsplan for Langryggen vedtatt av kommunestyret i sak 004/21. Hensikten med planen er tilrettelegging for boligutvikling på Langryggen, med hovedsakelig eneboliger, tomannsboliger og/eller konsentrert småhusbebyggelse i kjeder eller rekker. Planforslaget kan anslagsvis åpne opp for 34 nye boenheter i området.

Jf. pbl. §10-1 vedtok kommunestyret i sak 115/20 den 08.12.20 Øksnes kommunes planstrategi for perioden 2020-2023. 

Formannskapets forslag til gebyrer for 2021 for arbeider etter PBL og Matrikkelloven samt gebyrer for renovasjon og slam er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. desember.

Formannskapets forslag til budsjett 2021 og økonomiplan 2021-2024 er lagt ut til offentlig ettersyn med høringsfrist 8. desember.

Oppdatert informasjon torsdag 26.11.2020 kl. 08:15

 

 

Øksnes kommunestyre vedtok i K-sak 93/20 Forskrift om motorferdsel i utmark og vassdrag i Øksnes kommune og Kommunale retningslinjer for behandling av søknader om motorferdsel i utmark.

GJELDER NYTT REKKVERK PÅ DELER AV VEI FRA MYRE (HØYDAL) TIL NYKSUND