Ungdataundersøkelsen 2019

Våren 2019 ble undersøkelsen gjennomført blant ungdomsskoleelever i Øksnes og det var totalt 126 elever som deltok.

Øksnes kommune har i samarbeid med Velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet og Kompetansesenter rus, Nord-Norge (KoRus-Nord) gjennomført en kartlegging av ungdommenes livssituasjon – kalt Ungdataundersøkelsen. 
Våren 2019 ble undersøkelsen gjennomført blant ungdomsskoleelever i Øksnes og det var totalt 126 elever som deltok. Dette tilsvarer 86 %, en deltakelse vi er godt fornøyd med. 

Deltakerne har besvart spørsmål innen 23 temaer som gir et bilde av ungdomstiden i starten av tenårene. Intensjonen med Ungdata er å kartlegge hvordan ungdom har det, og hva de driver med i fritiden sin. 
For at undersøkelsen skal ha noen verdi, er det viktig at så mange som mulig deltar da den er et særskilt bidrag til oversiktsarbeidet over helsetilstanden. Ungdataundersøkelsen er viktig for Øksnes kommune sitt arbeid med tanke på hvilke måter vi kan forme vårt tjenestetilbud til forebyggende arbeid, og det legger et grunnlag for oppvekstpolitikken. I tillegg kan funn fra rapporten brukes til å bevisstgjøre ungdom på hvordan andre ungdommer har det og hva som er vanlige fritidsaktiviteter. 

Administrasjonen i Øksnes kommune verdsetter deltakelsen og tar funnene med seg i det videre arbeidet vårt.