Samarbeidsavtale Nordland Politidistrikt og Øksnes kommune

Per Erik Hagen og Ordfører Karianne B. Bråthen signerte avtalen i dagens kommunestyremøte.

Arbeidet med gjennomføring av nærpolitireformen foregår for fullt. Saken ble i dag lagt frem for kommunestyret, som en del av implementeringen og gjennomføringen av nærpolitireformen. Fra politiet understrekes det at videreutvikling av det forebyggende arbeidet er en av de viktigste kvalitative endringene som gjennomføres i Nærpolitireformen og skal derfor ha stort fokus.

Alle kommuner får nå en oppnevnt politikontakt i politiet som har et særlig ansvar for det løpende samarbeidet med kommunen. Avtalen som foreligger er i all hovedsak likelydende for alle kommuner i Nordland Politidistrikt,med små lokale tilpasninger ut fra kommunestørrelse, organisering i kommunen mv. Tilsvarende samarbeidsavtalen med Nordland Fylkeskommune på folkehelseområdet, gis det også i samarbeidsavtalen med Nordland Politidistrikt rom for spesifikke samarbeidsområder ut fra lokale behov, som kan variere fra år til år. Gjelder side 6 i avtalen under overskriften "Spesielle fokusområder for Øksnes kommune 2018 og 2019."

"Det forebyggende arbeidet er det viktigste arbeidet vi kan gjøre for å forhindre kriminalitet og legge til rette for et trygt samfunn", står det i innledningen til ny samarbeidsavtale. Alle kommuner skal nå ha en oppnevnt politikontakt i politiet som har et særlig ansvar for det løpende samarbeidet med kommunen.

Avtalen erstatter gjeldende samarbeidsavtale mellom Øksnes kommune og Nordland Politidistrikt.

Ny samarbeidsavtale har vært jobbet med over tid i Nordland Politidistrikt, og i samarbeid lokalt gjennom politirådet som har hatt fokus på samarbeidsavtalen i møter både i 2017 og 2018.

Samarbeidsavtalen med politiet er et viktig rammeverk for et systematisk, målrettet og langsiktig kriminalitetsforebyggende arbeid i kommunen. Å lykkes med forebygging gjennom systematisk kartlegging, gode analyser av lokale utfordringer, tett samarbeid, felles prioriteringer om innsats og tiltak vil bidra til tryggere nærmiljø og forhindre at kriminalitet får utvikle seg.

Kommunen er innvilget status som "Trafikksikker kommune". Det innebærer forpliktelser og samarbeid for et systematisk og holdningsskapende arbeid over tid. Politiet er en viktig samarbeidsaktør opp mot å forebygge at skader og ulykker oppstår i lokalsamfunnet, og iarbeidet mot "nullvisjonen" mht trafikkulykker og hendelser.

Kostnader som følger som resultat av samarbeidsavtalen dekkes av samarbeidspartene som er involverte innenfor egne rammer.

Samarbeidsavtalen er en videre utvikling av kommunens tidligere samarbeidsavtale med Nordland Politidistrikt. Formålet med samarbeidavtalen er å utveksle informasjon, etablere felles problemforståelse og få kunnskap som er av strategisk betydning i forhold til prioriteringer og beslutninger som må tas innenfor den enkelte sektor. Kommunen har allerede et godt etablert såkalt "SLT-samarbeid" (samordning av Lokale kriminalitetsforebyggende Tiltak). Den nye samarbeidavtalen vurderes i så måte å være en videreutvikling av rammeverket for dette arbeidet, og vurderes å øke kvaliteten på samarbeidet mellom politi og kommune i årene som kommer. Dette også ut fra intensjonen i nærpolitireformen, hvor forebygging skal ha større fokus og innsats fra politiets side.