Sak om Fiskehjeller på Klo

Uttalelse fra Øksnes kommune v/rådmann Elise Gustavsen.

Spillereglene gjelder for alle.
Ville du syntes det var greit om naboen satte i gang bygging, uten å søke kommunen eller varsle deg i forkant? Det er egentlig det denne saken handler om mener rådmann Elise Gustavsen.

 

 

Det har med jevne og ujevne mellomrom blitt skrevet i media om det som omtales som "fiskehjellsaken på Klo". Rådmann Elise Gustavsen medgir at saken har pågått mye lengre enn hva hun skulle ønsket. Som offentlig myndighet har man ansvar for at reglene følges, og at alle parter ivaretas. Vi kan ikke velge å se bort fra dette.


Manglende byggetillatelse

Bildet som tegnes i media er unyansert sett i forhold til de faktiske forhold. Den er mer sammensatt og kompleks enn som så, og det er gode grunner til at det har tatt lang tid. Jeg vil derfor klargjøre hva saken handler om, sett med administrasjonens øyne.

Øksnes er en fiskerikommune, og all næringsvirksomhet ønskes velkommen med åpne armer, sier rådmannen. I 2014 vedtok kommunestyret med bredt flertall en reguleringsplan for området på Klo. Problemet i saken er at det ble igangsatt bygging etterpå uten søknad om bygging. Kommunen har primært forsøkt veiledning og informasjon til S. Hansen AS om å avvente bygging og sende inn søknad. Dette har man ikke nådd frem med.

Gustavsen stiller spørsmål ved hvorfor S. Hansen AS har unnlatt å søke om byggetillatelse for oppføring av fiskehjellene. Kommunen mottok slik søknad først i oktober 2018.


Kryssende hensyn

Ønsker du å bygge, må du også søke. Dette er en grunnleggende spilleregel vi alle må forholde oss til, både privatpersoner og næringsaktører. Vi kan ikke hoppe bukk over dette. Manglende byggetillatelse går utover tredjeparter. Naboene fratas muligheten til å uttale seg, og det vil heller ikke være noe vedtak du kan påklage dersom du er uenig.

I stedet for å søke, har S. Hansen AS blant annet rettet fokus mot beregningsmåten for utnyttelsesgrad til området, samt ment at de har hatt et gyldig nabosamtykke til å bygge tett opp til nabogrensen på den ene siden.

- Kommunen har ønsket å komme i posisjon til å vurdere disse spørsmålene som flere ganger er blitt tatt opp. Fordi S. Hansen AS har avstått fra å søke, har problemet blitt at kommunen ikke hatt noen søknad å saksbehandle.

Uenighet med nabo

Situasjonen har vært preget av uenighet mellom S. Hansen AS og naboene, blant annet Klo grenderåd. De har reagert på handlemåten til S. Hansen AS, og klaget saken inn til Sivilombudsmannen.

Gustavsen forklarer at Sivilombudsmannen har vært tydelig på at slik atferd ikke kan aksepteres, og at kommunen har plikt til å følge dette opp. Byggingen har per definisjon vært ulovlig, uttaler rådmannen. Det er klare regler i plan – og bygningsloven om hvordan slike situasjoner skal følges opp. Det har kommunen sett seg nødt til å gjøre.

Siden administrasjonen i Øksnes kommune ikke kom noen vei med å veilede S. Hansen AS til å søke om byggetillatelse, ble det etter et forutgående varsel fattet vedtak om at byggingen var ulovlig. Selskapet ble også pålagt å fjerne ulovlig oppførte fiskehjeller. En tvangsmulkt på 500 kr pr. dag ville begynne å løpe dersom dette ikke skjedde innen en romslig fastsatt frist.
Fylkesmannen opprettholdt i september 2018 kommunens vedtak. De var enige i kommunens håndtering av saken.

Saken er nå i et riktig spor

Nå opplever vi god dialog i saken, og at S. Hansen AS ser at de må søke om byggetillatelse. Tvangsmulkt er ikke startet å løpe. Denne er stilt i bero. Vi vil nå – på vanlig måte – behandle saken vi har mottatt. Vi er tilfredse med at saken er kommet inn i et korrekt spor.