Pressemelding «Tidlig inn»

Øksnes, Bø og Andøy kommune starter 4. og 5. 12.19 opplæringsprogrammet «Tidlig inn» som står for tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmidler og vold i nære relasjoner.

Programmet er initiert av Helsedirektoratet og Barne-ungdoms-og familiedirektoratet og er gjennomført i mer enn 160 kommuner før oppstarten her i Vesterålen.
Helsestasjonenes personell vil få opplæring i bruk av kartleggingsverktøy og samtalemetodikk i møte med gravide og småbarnsforeldre.

Målsettingen med opplæringsprogrammet er å gjøre ansatte i kommunene tryggere i prosessen med å oppdage og gi tidlig hjelp. 

 • Få mot til å spørre om alkohol, psykisk helse og vold
 • I programmet vektlegges hvordan en kan ta opp vanskelige tema og hvordan en kan samarbeide om hjelpen til gravide og småbarnsforeldre.
 • Målgruppen er kommunalt ansatte som i det daglige møter småbarnsforeldre, gravide og deres partnere
 • Hovedmålgruppe: Helsesykepleiere, jordmødre, fastleger og samarbeidspartnere

Bakgrunn for den nasjonale satsingen er:

 • Å vokse opp med rusproblemer, psykiske helseproblemer eller vold i familien kan få store konsekvenser for barn og barns utvikling.
 • Det er ønskelig at hjelp settes inn så tidlig som mulig, før problemene vokser seg store. 
 • Vi har kunnskapsbaserte metoder for å oppdage og hjelpe gravide, deres partnere og småbarnsforeldre, og på den måten komme i posisjon til å hjelpe barna. 
 • Hvordan kan vi vite hvem vi skal sette inn hjelp til?

Opplæringsprogrammet gjennomføres lokalt i kommunene Øksnes, Bø og Andøy samlet og vil foregå over 2 år.

Regionalt opplæringsteam står for opplæringen og de består av:

 • KoRus- Kompetansesenter – rus
 • RKBU - Regionalt kunnskapssenter for barn og unge
 • RVTS  - Regionale ressurssentre om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging
 • Bufetat- Barne-ungdoms- og familieetaten