Oppstart av forprosjekt DigiVesterålen

I denne saken gis det informasjon om at det igangsettes et forprosjekt for å vurdere om det skal etableres og utvikles et samarbeid mellom kommunene i Vesterålen for å styrke satsingen på og utviklingen av digitale tjenester til innbyggere, næringsliv og internt i den enkelte kommuneorganisasjon.

Bakgrunn

Kommune-Norge er i full fart inn i digitaliseringsverden der kommunene tar i bruk teknologi i utvikling av tjenestetilbudet til innbyggere og næringsliv.  Digitalisering av offentlige tjenester dreier seg i stor grad om endring og fornyelse av tjenester, prosesser og arbeidsmåter der ledelse, kultur og holdninger står sentralt. Stat og kommune-Norge har nå etablert en felles strategi for arbeidet «Én digital offentlig sektor – Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025». Det er også anbefalt at det samarbeides regionalt om digitaliseringsinnsatsen.

Med støtte fra Fylkesmannen har kommunene i Vesterålen gått sammen om et utviklingsprosjekt for å fart på digitaliseringen i kommunal sektor i Vesterålen og Lødingen. Øksnes, Sortland og Lødingen var initiativtaker og de tre øvrige kommunene i Vesterålen var informert og hadde signalisert at de ville være med. Høsten 2020 ble det gjennomført en rekrutteringsprosess for å få ansatt en egen prosjektleder. Dette lyktes ikke og det ble gjort en vurdering av alternativ løsninger for å få framdrift i prosjektet. 

Oppstart av forprosjekt DigiVesterålen

Kommunedirektørene i de seks kommunene har besluttet at det gjennomføres et forprosjekt i perioden fram til sommeren 2021 for å tydeliggjøre hva som skal være visjon og mål for samarbeidet, hva det skal samarbeids om, hvordan samarbeidet skal organiseres, hvilke forpliktelser samarbeidet innebærer og hva som vil være gevinstene. Resultatet av forprosjektet skal være en rapport med anbefalinger for et hovedprosjekt som kommunen blir bedt om å ta stilling til om de vil gå inn i. Dette er positivt at alle de 6 kommunene er med i forprosjektet.

Forprosjektet har knyttet til seg ekstern bistand fra KS-Konsulent AS og kommunedirektørene er styringsgruppe for prosjektet. Det er utpekt ressurspersoner fra hver kommune som bidrar med kunnskap om behovet og status fra den enkelte kommune inn i prosjektet. Første fase vil bli brukt til å få et felles kunnskapsgrunnlag om status og utfordringsbilde i kommunene, deretter vil det bli gjennomført en analyse av hva som er mål og visjon for et hovedprosjekt, aktuelle innsatsområder, organisering, gevinster med mer og til slutt en anbefaling om veien videre for et hovedprosjekt som kommunene tar stilling til om de vil være med på videre.

Underveis i forprosjektet vil det bli gitt målrettet informasjon til de som er direkte berørt av prosjektet og tillitsvalgte.  Den enkelte kommune er ansvarlig for dette og bruke de ordinære informasjonskanalene. Det vil i forprosjektet blir vurdert å opprette en egen informasjonsside. Det vil også bli holdt kontakt med prosjektet med etableringen av DigiNordland som er startet opp.

Sluttrapporten fra forprosjektet vil være klar i juni og den enkelte kommune vil da bli bedt om å ta stilling til et eventuelt videre samarbeid.
 

Se mer info fra regjeringen på dette tema;
En digital offentlig sektor; https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/

 

Kontaktperson i Øksnes;
Robin S. Lillejord