Kommuneplanens arealdel 2020-2030

Øksnes kommune skal revidere kommuneplanens arealdel.

 Klikk for stort bildeArealdelen avklarer og setter rammer for framtidig arealbruk i kommunen. I dette arbeidet er det svært viktig å få innspill fra befolkningen, næringslivet og andre interessenter. Innspillene kan være alt fra hvor i kommunen man ønsker å avsette arealer til næring, bolig - eller fritidsboligformål, til hvilke friluftsområder som bør ivaretas. Hvis du har planer om å bygge, utvide, endre eller ta i bruk nye arealer, så er nå tidspunktet for å sende inn innspill.

Fristen for å gi innspill er 25. oktober 2019. Når fristen har passert vil alle innspillene behandles og vurderes, og det utarbeides deretter et planforslag. Når planforslaget er ferdig legges det ut til offentlig ettersyn i seks uker med mulighet for å gi merknader. Dette betyr at alle kan se forslaget til fremtidig arealbruk, og det er en ny mulighet til å sende inn merknader til forslaget. Det er likevel slik at når planforslaget legges ut, så vil det etterpå bare være mindre justeringer som tas med i det videre planarbeidet. Derfor er det svært viktig at de som ønsker å gi et innspill om hvordan vi skal disponere arealene de kommende ti årene, gjør det nå før 25. oktober.