Informasjonsmøte i og om Nyksund

Øksnes kommune inviterte torsdag 29.11.2018 til informasjonsmøte om og i Nyksund. Innbyggere, næringsaktører og andre interesserte var invitert til å delta.

Nyksund - Klikk for stort bildeØksnes kommune hadde torsdag 29.11.2018 tatt initiativet til et informasjonsmøte i Nyksund. I møtet ble det gitt fyldig informasjon fra kommuneadministrasjonen (og andre) om ulike pågående saker og prosjekter som berører Nyksund.

Rådmann Elise Gustavsen hadde et innlegg hvor hun blant annet fortalte om saksgangen for utarbeidelse av de nye plandokumentene for Øksnes kommune: arealplan og samfunnsdelen. Hun oppfordret privatpersoner og næringsaktører til å gi innspill på planene etter hvert som disse blir lagt ut for høring. Det er viktig at Nyksund sin stemme kommer fram!

Ruth Anne Steffensen (næringsdrivende) og Kristian Haugen (v/driftsavdelinga) orienterte om veigruppas arbeid. Gruppa har valgt å fokusere mest på veistandard, selv om de behovet for utbedringer hva gjelder veisikkerhet absolutt er tilstede. Det har vært gjennomført en Vipps innsamling, uten at dette har gitt de store inntektene. Kommunen har hatt store kostnader: veien er blitt skrapet, veien er saltet, og det har vært kjørt på ny grus og en har forsøkt å lappe hull i veien etter hvert som disse oppstår. Statens veivesen har påpekt utglidninger på veien, og vi venter på en rapport som vil si mer om den situasjonen. Teknisk sjef Janne Kankaala orienterte om at kommunen ser på løsninger som kan fungere på lang sikt. Dersom vi ikke kan gjøre så mye med kostnadene, må en se på mulighetene for å øke inntektene ved for eksempel innføring av bompenger. Slike bompengeinntekter skal øremerkes områder på og rundt veien, og kan i tillegg til rent veivedlikehold gå til asfaltering, rassikring, autovern, parkeringsplass osv.

Ordfører Karianne Bråthen orienterte om at det er stadfestet at moloen nå er et kommunalt ansvar. Dette kan potensielt medføre store kostnader. Det har vært ført samtaler med Kystverket og Samferdselsdepartementet, om reversering av vedtaket, men disse har ikke ført fram. Det er en nasjonal strategi å redusere antall fiskerihavner i Norge. Nyksund er ikke lengre benevnt som fiskerihavn, og det er derfor denne saken om moloen nå kommer opp. 

Nyksund Vel gav en fyldig gjennomgang av beboernes ønsker å behov. Line Tobiassen valgte å fokusere på barna som bor i Nyksund, og påpekte blant annet at veien var en utfordring i forhold til å gi barna et trygt og godt oppvekstmiljø. Det er ønskelig at kommunen bistår i forhold til bedre skilting og begrensninger av innkjøring inn til selve Nyksund.

Svein Erik Tøyen representerte næringslivet i Nyksund, og startet med å liste opp de mange ulike aktørene som er aktive i Nyksund. Også han framhevet viktigheten av en god vei, og påpekte at farlige stikkrenner må bli utbedret. Parkeringsløsninger blant annet i sommersesongen er viktig å få på plass. Avfallshåndteringen bør bli bedre. Det trengs toaletter til besøkende, og bedre kloakkløsninger.

Reiselivssjef Astrid Bertinussen fortalte om arbeidet med Masterplan og reiselivsstrategi for Vesterålen. Det er en målsetning å kjøre prosjekt for om mulig å satse videre på de "5  fiskevær" i Øksnes, og Nyksund vil være ett av de 5. Hvert fiskevær er unik både med sin fortid - nåtid og framtid.

Kultursjef Trond Ståle Mathisen orienterte om arbeidet med Dronningruta. Det er utarbeidet en egen nettside: Dronningruta.no, og siden kan om ønskelig vises på 11 forskjellige språk. Det sendes nå inn søknad om at Dronningruta skal få definisjonen Nasjonal turiststi, ut i fra en liste med 40 kriterier som må oppfylles. Telling i sommer viste at det var 35.000 mennesker som passerte telleapparatet.

Klikk for stort bildeHilde Hansen ledet møte på en veldig god måte, med å fortelle historier fra Nyksund fra gammel tid, bundet opp mot saker vi ser på i dag.

 

 

 

 

 

Engasjerte deltakere   - Klikk for stort bildeDeltakerne var engasjerte, og det ble gitt flere gode innspill tilbake til kommuneadministrasjonen.

 

 

Flott sang - Klikk for stort bildeTormod Hansen og Trond Ståle Mathisen krydret det hele med vakker sang,

mens Nyksund Brygge hadde laget en god fysisk ramme rundt arrangementet. 

Fant du det du lette etter?