Fem Fiskevær

 -et reiselivskonsept med muligheter?

 

Økt potensiale for reiseliv

Mye tyder på at Øksnes og Vesterålen kan tilby det mange av dagens turister søker: Vakker natur, levende lokalsamfunn, kultur og spennende opplevelser. Økt turisme kan bety mer penger på konto både for reiselivsnæringene og andre næringer i kommunen. Det kan også bety større slitasje på naturen, bygninger og i verste tilfelle folk. Skal konseptet få positiv virkning for kommunen og regionen må det nå planlegges klokt og samarbeides godt.  

Alle kommunene i Vesterålen har nå vedtatt ny utviklingsstrategi for reiseliv, «Bærekraftig vekst mot 2025». Konseptet Fem fiskevær i Øksnes har potensiale til å bli et viktig signaturprodukt i regionen. Av andre signaturproduker i Vesterålen kan nevens The Whale i Andøy og Hurtigrutens Hus i Hadsel. Det er viktig å presisere at arbeidet med Fem Fiskevær er på et svært tidlig stadium. 

Hvorfor Fem fiskevær?

Ideen til å lage et reiselivkonsept rundt et relativt stort geografisk område er inspirert av Cinque Terre – fem små fiskevær nord i Italia. Cinque Terre har utviklet seg til å bli et svært populært turistmål, men kan på ingen måte kopieres i Vesterålen. Fem fiskevær må være «vesterålsk», ekte og autentisk tuftet både på den gamle og den moderne kystkulturen i Øksnes. 

Øksnes er i dag en av landets største fiskeri- og sjømatkommuner. Øksneshistorien er «krydret» med nye oppfinnelser, eventyrlige fangster, fortellinger om dramatiske hendelser, kvinner og menn i kamp mot både naturen og myndighetene. De fem fiskeværene, som er valgt ut av reiselivseksperter til å være bærebjelkene i konseptet, er Skipnes, Tinden, Nyksund, Stø /Langenes og Myre. Dette er fiskevær som gjennom sine mektige fortellinger på ulikt vis vil kunne synliggjøre den lange historien. En historie som vil gi fastboende og gjester kunnskap, undring, opplevelser og begeistring. 
Lisa Steen Evensen  

Det viktige samarbeidet

I grove trekk kan rollene i strategien beskrives slik: 
Hele lokalsamfunnet i Øksnes vil være arena for økt turisme. Fem fiskevær er nemlig ikke bare et reiselivsprosjekt, men også et stedsutviklingsprosjekt med store muligheter til økt stolthet, trivsel, bolyst og innovasjon. Det betyr at befolkning i kommunen er et utvidet vertskap for besøkende gjester, og vil spille en svært viktig rolle med å være like gode og stolte ambassadører for heimkommunen som den alltid har vært.  Å involvere lokalbefolkningen vil være en viktig forutsetning for at Fem fiskevær skal lykkes.

Aktørene i reiselivsnæringa er dem som skal utvikle og levere de salgbare produktene i Fem fiskevær – alt fra overnatting, mat, guiding, turer, opplevelser, osv.  I dette arbeidet er det viktig at aktørene spisser utviklingen av produkter mot de gjester man ønsker besøk av. Dette er en førende trend i den nasjonale reiselivspolitikken, og kan derfor være nytt for mange aktører. Skal markedsføringen ha best mulig effekt må aktørene være tydelige på hvem man ønsker som gjester. Videre må aktørene kvalitetssikre sine produkter i tråd med FNs bærekraftmål.

Destinasjonselskapet Visit Vesterålen vil sørger for kurs, markedsføring og bookingmuligheter.  Visit Vesterålen vil i tillegg være pådriver for større søknader, infrastrukturtiltak og koordinering mellom medlemsbedriftene i kommunene.

Øksnes kommunes visjon er «Øksnes for flere». Kommunen har forvaltningsansvar når det gjelder tilrettelegging, og har en klar rolle som fasilitator i arbeidet med å skape flere arbeidsplasser, attraktive og inkluderende samfunn og bolyst i Øksnes (stedsutvikling). Kommunen trenger flere nye, attraktive arbeidsplasser, og det å satse på reiselivsnæringen er noe kommunen vil jobbe for. Kommunen har også ansvar for informasjon og hjelp til næringslivsaktører om de støtteordninger som fins. 

Bærekraft i fokus

Målet for reiselivsstrategien er økt og bærekraftig turisme. Klimautfordringer i vår tid har ført til at turister i stor grad nå velger bort reisemål som ikke kan dokumentere bærekraftige tilbud. Parallelt med utviklingen av reiselivsstrategi har man i Vesterålen jobbet med et eget bærekraftprosjekt for reiselivsnæringen. 

Det hårete målet
Innen 2025 skal Vesterålen i følge den nye reiselivstrategien ha etablert seg som Nordens mest attraktive helårige reisemål for naturopplevelser med vandring (Hikers Paradise), nordlig dyreliv (Whales & Wildlife) og møter med en livskraftig nordlig kystbosetting (Flourishing Communities) som signaturprodukter. Med Fem Fiskevær har Øksnes og Vesterålen store muligheter innen alle disse områdene, fordi konseptet kan knytte disse tre sammen på en god måte. Det kan i denne sammenhengen blant annet nevnes at Dronningruta, som også er en signatur i reiselivstrategien, går mellom fiskeværene Nyksund og Stø.

Halvard Kristian Toften

Hva skjer videre?

Alle samarbeidspartene vil på ulikt vis delta i prosessen med å utvikle konseptet Fem fiskevær. Visit Vesterålens viktigste oppgave er arbeidet med konkretiseringen av den regionale handlingsplanen.  Destinasjonsselskapet vil også tilby kurs, for eksempel i hvordan man kan spisse reiselivsprodukter mot bestemte gjestegrupper. 
 

Fem fiskevær er nå i førprosjektfase, der en jobber med å konkretisere prosjektet og definere innhold og mål enda tydligere. 

 

Visit Vesterålen

Mer om reiselivstrategien