Bedriftsutviklingsfondet er styrket

Det gir økte muligheter for næringslivet til å få tilskudd

Stortinget har bevilget midler til styrking av de kommunale næringsfondene i forbindelse med Covid-19-utbruddet. Øksnes kommune har fått i overkant av kr. 1,3 mill. og det kommer godt med når mange bedrifter trenger å omstille seg som følge av en ny situasjon.

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal det legges særlig vekt på

  1. i hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial
  2. i hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til å etablere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet
  3. hvor raskt tiltaket kan settes i gang.
     

Søknad om tilskudd sendes via www.regionalforvaltning.no, søknadene behandles fortløpende, og der er ingen søknadsfrist. Det er viktig med gode søknader, hvor det settes måltall for

a. utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser

b. utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet
 

I tillegg til nasjonale forskrifter om bruk av kommunale næringsfond, finnes det lokale retningslinjer for Øksnes kommune. Disse retningslinjer for bruk av bedriftsutviklingsfondet er å finne på kommunens hjemmeside. Her framgår det blant annet at øvre grense for tilskudd er satt til kr. 150.000,- pr. prosjekt, og at det som hovedregel ikke ytes tilskudd med mer enn 50% av totalkostnad.

Har du spørsmål om ordningen, kontakt næringskonsulent Lisa Steen