Skolene starter mandag 22. august, og vi gleder oss til å se både nåværende og nye elever ved skolene. Foresatte som ønsker å følge sine elever til første skoledag er hjertelig velkomne til det.

Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (NFTU) gir tilskudd til tiltak som er med å fremme gode holdninger i trafikken! Tilskuddene tildeles andre halvår i 2022, og kommuner, lag/foreninger, FAU/skoler, enkeltpersoner eller andre som ønsker å gjøre noe for å bedre trafikksikkerheten i sitt nærmiljø, kan søke. 

Til tross for stor anstrengelse har det ikke vært mulig å få inn nok sykepleiere til ferieavviklingen, vi har for lav sykepleierdekning til å drifte forsvarlig om vi skal tilby ØHD plass. Kommunen har derfor ikke ØHD plass i perioden 27.juni til og med 14.august. Ved behov må pasienter sendes til sykehus.

Bassenget planlegges åpnet fra medio september, og det vil også i år være mulighet for å leie bassenget for private/lag/foreninger.

 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,9 milliarder kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2022. Denne ordningen skal fremme frivillig aktivitet gjennom å kompensere for kostnader som frivillige organisasjoner har hatt til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.  

Det er åpnet for søknader og søknadsfrist er 1.september.

Eiendomsforvaltningen søker etter sommervikar i ca 6 uker, oppstart så raskt som mulig. Arbeidsoppgaver vil være stell av uteområder, avfallshåndtering, enkelt vedlikehold og annet forefallende arbeid. 

Fra 4.juli til og med 21.august er det sommertider på biblioteket, åpningstidene ser du her. 

Her finner du oversikt over tilbud til barn og ungdom sommeren 2022 fra 1.- 10. trinn