Barn og skole
Helse- og omsorg
Kultur, idrett og fritid
Næring
Plan, byggesak og eiendom
Politikk
Sosiale tjenester
Voksenopplæring og flyktningtjeneste