Hjemmebaserte tjenester

Hjemmetjenesten/Miljøtjenesten 

HVEM ER VI 
Hjemmetjenesten og Miljøtjenesten består av fagpersonell som utfører pleie og omsorgsoppgaver i brukerens hjem. Det er et tjenestetilbud til personer som er avhengig av hjelp for å kunne bo hjemme. Vi utfører også tjenester i ulike omsorgsboliger med heldøgns bemanning.

FORMÅLET MED TJENESTEN 

Hjemmetjenesten/Miljøtjenesten skal gi trygghet for nødvendige tjenester etter vurdering av individuelle behov og skal bidra til å gjøre den enkelte bruker mest mulig selvhjulpen. 

HVEM FÅR TJENESTEN 

De som bor eller midlertidig oppholder seg i kommunen, og som har særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming og/eller alder. 

HVORDAN FÅ TJENESTEN 

Søknad om Hjemmesykepleie/Miljøtjeneste kan fremsettes av brukeren selv, pårørende, fastlege, institusjoner, sykehus og eventuelt andre, og kan skje både muntlig og skriftlig til Tjenestekontoret i Øksnes kommune. 

Hvert enkelt tilfelle blir vurdert individuelt. Tjenestekontoret kan komme på et hjemmebesøk for å vurdere dine behov og ressurser. Vedtaket gjøres innen 3 uker. Hjemmesykepleie kan ut fra vurdering tildeles umiddelbart. 

HVA INNEHOLDER TJENESTEN 

Tjenestene er hjemlet etter Lov om sosiale tjenester og Kommunehelsetjenesteloven og inneholder: 

1. HJEMMESYKEPLEIE/MILJØTJENESTE

 • Personlig hygiene 
 • Stell av sår/sykepleiefaglig oppgaver 
 • Hjelp med medisiner 
 • Tilsyn og observasjon 
 • Kreftsykepleie 
 • Natt-tilsyn (i begrenset omfang) 
 • Ergoterapitjenester 

Hjemmesykepleie er gratis. 

2. PRAKTISK BISTAND/OPPLÆRING 

 • Hjemmehjelp (gulvvask, omkringvask, støvtørking, støvsuging, 
 • sengeskift, klesvask) 
 • Matinnkjøp (bestilling av varer) og tillaging av tørrmat. 

Praktisk bistand er en betalingstjeneste hvor hver enkelt betaler etter inntekt og tjenesteomfang. 

3. MIDDAG / MIDDAGSUTBRINGING

Det er mulig å kjøpe middag hver dag fra Myreheimen og Alsvågheimen. Dette er en tjeneste som må søkes på og innvilges etter behov. 

4. TRYGGHETSALARM 

Kommunen har noen alarmer til utleie. Dersom det er lenge å vente på ledig kommunal alarm, kan du kjøpe deg egen alarm og bli innvilget tjenesten gjennom kommunen.

5. OMSORGSLØNN 

Kommunen har etter Sosialtjenesteloven plikt til å ha ei ordning med omsorgslønn til de som har særlig tyngende omsorgsarbeid. 

En har ikke rettskrav på omsorgslønn og kommunen vurderer hver søknad individuelt. 

6. BOLIG 

Kommunen har innstillingsrett for noen av boligene i Øksnes Boligstiftelse som er beregnet på eldre og uføre, men kommunen eier også noen få egne boliger. 

7. INDIVIDUELL PLAN 

For deg med sammensatte behov/behov for koordinerende tjenester er det mulig å søke på utarbeidelse av individuell plan. 

8. HJELPEMIDDELFORMIDLING 

Det lånes ut hjelpemidler fra kommunalt og sentralt hjelpemiddellager for at du skal kunne klare deg best mulig selv med tilrettelegging. Vi har ansatte med fysioterapiutdanning, ergoterapiutdanning og hjelpemiddeltekniker. 

GENERELLT 

Alle som mottar omsorgstjenester skal IPLOS registreres. 

IPLOS er betegnelsen på et sentralt helseregister som skal danne grunnlag for nasjonal statistikk for pleie- og omsorgssektoren. (Personopplysninger er anonymisert) 

Den offentlige tannhelsetjenesten tilbyr gratis tannbehandling til eldre/funksjonshemmede og andre, som mottar hjemmesykepleie/Miljøtjeneste ukentlig i minst 3 måneder.

HVA KAN DU FORVENTE AV HJEMMESYKEPLEIEN /MILJØTJENESTEN

 • Har nødvendig kompetanse 
 • Tar hensyn til brukeren, viser vennlighet, respekt og forståelse. 
 • At du får beskjed hvis det skulle oppstå forsinkelser eller forandringer

HVA FORVENTER VI AV DEG OG DINE PÅRØRENDE 

Det er utarbeidet egne Veiledende Standard for tjenestene. Denne informasjonen vil du få som vedlegg til tjenestevedtaket. Informasjonen kan også fås ved å gå inn på kommunens hjemmeside – www.oksnes.kommune.no  

DU FINNER OSS 

Hjemmetjenesten/Miljøtjenesten i Øksnes – i gamle ”Teria” Storgt 27. 8430 Myre
Åpent alle hverdager kl. 10.00 – 14.00 
Øksnes kommune:   tlf.  761 85000 
Hjemmetjenesten:    tlf.  761 85086 eller tlf 761 85087 
Miljøtjenesten:          tlf.  76185145

Brukere som skal ha kontakt med hjemmetjenesten utenom normal dagtid bør ringe Vaktsentralen i Bø tlf. 761 14100

Søknadsskjema for de ulike tjenestene kan du få ved å henvende deg til kommunetorget eller Hjemmetjenesten/Miljøtjenesten eller ved henvendelse til Tjenestekontoret. 

Søknadsskjemaene er også i nettutgave.

Publisert i Helse og velferd

Utskrift E-post