Eiendomsskatt 2018 - skattelister

Kommunestyret har vedtatt å skrive ut eiendomsskatt på verk og bruk og næringseiendommer fra 2018. Med  hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges en eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra fredag 29. juni 2018. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, matrikkelnummer (gårds-, bruks- feste- og seksjonsnummer), eiendomsskattetakstene, skattesatsen og eiendomsskattebeløp. Skattelisten er lagt ut på kommunetorget  og på biblioteket. I tillegg er den publisert på kommunens internettside www.oksnes.kommune.no.

Klage på  eiendomsskattetakst må sendes skriftlig  innen seks uker til eiendomsskattekontoret som har adresse Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 MYRE.

                

Økonomisjefen

 

Vedlegg:

Eiendomsskatteliste

Fritaksliste næringseiendommer

Takseringsretningslinjer

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Pressemelding - Ungdata-undersøkelsen i Øksnes

Øksnes kommune legger med dette ut nøkkeltallsrapporten fra undersøkelsen Ungdata i ungdomsskolebefolkningen, som ble gjennomført i uke 10 og 11 i 2018. Den sier oss en del om hvordan de unge i Øksnes har det, ut fra hvordan de vurerer situasjonen selv.

Øksnes kommune vil innledningsvis takke alle ungdomsskoleelevene som gjennomførte undersøkelsen. Hele 99% deltakelse er et fenomenalt resultat. De to ungdomsskolene fortjener også en takk for god tilrettelegging som gjorde at svarprosenten ble så høy som den ble. Når nesten samtlige ungdomsskoleelever er med i undersøkelsen, kan vi få et realistisk bilde av hvordan de opplever at de har det. Denne kunnskapen ønsker vi å bruke, når vi planlegger for skolemiljø og tjenester i Øksnes kommune.

Nøkkeltallsrapporten tar for seg hele 23 temaer, og gir innsikt hvordan vår yngste ungdomsbefolkning har det i 2018. Ungdata kartlegger ungdommens livssituasjon. I rapporten sammenlignes resultatene i 2018 med tidligere undersøkelser i Øksnes. Her er det også tatt med presentasjon av funn fra 2014. Resultatene fra 2014 kan man se bort i fra, ettersom det var bare 50% deltakelse i 2014, og den undersøkelsen er derfor ikke å anse som valid. Kommunen valgte derfor å gjennomføre en ny undersøkelse i 2015, hvor vi fikk 94% deltakelse. Det er derfor mer riktig å sammenligne årets undersøkelse, med undersøkelsen fra 2015. I nøkkeltallsrapporten er det videre mulig å finne forskjeller på kjønn, og forskjeller på klassetrinn mht svar fra ungdommene. Resultatene fra 2018 blir sammelignet med landsrepresentative tall basert på mer enn 300 kommuner gjennomført over hele landet, i perioden 2015-2017.

Beregnet prosentandel er beregnet ut fra antall ungdommer som har svart på det enkelte spørsmålet. Noen ungdommer har ikke svart på alle spørsmål, for det er opp til ungdommene selv å bestemme hva de vil svare på. Prosenttall må derfor leses med forsiktighet.

Nasjonalt, regionalt og lokalt er det i stor grad sammenfallende trekk når det gjelder den yngste ungdomsbefolkningen. Øksnesungdommene rapporterer noe negativt i forhold til bl.a.:

 • Mindre fornøyd med egen helse

 • Bruker mer tid foran skjerm

 • Flere er plaget av ensomhet og depressive symtomer

 • Noen har vært utsatt for mobbing/utfrying

 • Flere har brukt alkohol

               

Vi bør som samfunn jobbe forebyggende når vi kjenner til disse trekkene. Den enkelte skole har mer detaljert kunnskap om rapporterte forhold fra sine respektive skolemiljø, og kan jobbe målrettet med de utfordringene som er framkommet.

De funnene i undersøkelsen som vi vil trekke fram som positive er sammenfallende med trekk på landsbasis, og omfatter bl.a:

 • Trivsel på skolen

 • Fysisk aktive ungdommer

 • Har vært med på organiserte fritidstilbud

 • Fornøyd med foreldrene sine

 • Opplevelse av å ha venner

Det har både fra politisk hold, og i foreldremiljøene, vært fokus på rusforekomst i ungdomsmiljøet i Øksnes. Årets Ungdata sier følgende om ungdomsskoleelevenes forhold til rusmidler:

Ungdata 2018:

 • Økende bruk av rusmidler fra 2015. Svært lave tall i 2015. Øksnes ligger nå noe over landsgjennomsnittet.

 • Tobakk: De fleste ungdomsskoleelever røyker ikke. Av de som svarte, sier 6% at de røyker daglig.

 • Alkohol: Det store flertallet av elevene rapporterer at de aldri har prøvd alkohol. Likevel merkbar økning i bruk siden 2015.  Av de som har svart på dette spørsmålet, svarer 20% ”av og til, men ikke så ofte som månedlig”, 6% rapporterer å drikke månedlig, og 3% rapporterer å drikke ukentlig.

 • Hasj/cannabis: Det store flertallet av elevene rapporterer at de aldri har prøvd. 3% har prøvd 1 gang – 3% har prøvd 2 eller flere ganger

For å supplere rapprten fra Ungdata 2018, har ledelsen ved skolene i Øksnes har rapportert følgende: Det har ikke vært noen tilfeller av rusede elever i skoletida, og det er ikke meldt eller observert narkotika i omløp i skoletida.

Det har ikke vært noen form for politrazzia på skoler, og ingen rapporter fra legevakt/lege om rusrelaterte innleggelser, eller legebehov på grunn av rusmisbruk blant ungdom i grunnskolealder. Disse instansene rapporterer at det hovedsakelig er eldre ungdommer/voksne som synes å bruke rusmidler, og kommer i kontakt med polit og helsevesen på grunn av misbruk.

Vi ser på undersøkelsen Ungdata som et sikkert og viktig verktøy for å få kjennskap til de unges vurdering av sin egen livssituasjon og vaner, og planlegger å følge opp med tilsvarende undersøkelse tredje hvert år.

Du kan lese nøkkeltallsrapporten 2018 her

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post

Endrede åpnings- og telefontid i kommunetorget fra 01.mai 2018

Hovednummeret til Øksnes kommune, tlf. 76 18 50 00 og skranken i kommunetorget, Rådhuset, vil fra 01.mai kun være betjent mellom kl. 10.00 og kl. 14.00. Publikum og andre kan ved hjelp av søkefunksjonen på kommunens hjemmeside søke opp ansatte i kommunen, se eventuelle fraværsmarkeringer, samt når de er tilgjengelig:

http://trioweb.oksnes.kommune.no/guest

Legekontoret er fortsatt tilgjengelig på tlf 76 18 51 00, eller legevakt på Tlf. 116 117. Se åpningstider legekontor: http://www.oksneslegekontor.no/

Det vil være anledning til å benytte kunde-pc i kommunetorget for å sjekke tilgjengeligheten til de ansatte. I tillegg til dette jobbes det med å få en fasttelefon tilgjengelig ved publikums-pc, slik at publikum selv kan avtale møte/samtale med den enkelte ansatte som ligger inne i kommunens telefonregister.

Øksnes kommune går over til ny hjemmeside og digitale skjema høsten 2018.

Målet med dette er å skape en enklere hverdag for innbyggere, næringsliv og frivillige organisasjoner, men også for de ansatte i Øksnes kommune.

Publisert i Forsiden

Utskrift E-post