Opphevelse av reguleringsplan - Mikkelsneset

I KS-sak 046/18 vedtok kommunestyret å oppheve reguleringsplanen på Mikkelsneset.

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel.

Vedtaket sier at registrerte grunneiere i planområdet og naboer skal underrettes særskilt ved brev om planvedtak. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgang og frist for klage. Planen kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12 og Forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Vedlagt i brevet et lovteksten fra forvaltningsloven som forklarer hvordan klagen må lages, og vedlagt saksframlegg med vedtak.

 

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til:

Øksnes kommune

Forvaltningsavdelingen

Storgata 27

8430 Myre

Fristen for å klage er 03.05.2018.

Vedlegg:

Planbestemmelser og kart

 

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post