Varsel om planstart – Inner-Myrvågen, Nord

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det på vegne av Havnegata 20A, Staven Grus AS og Vågen Eiendom AS om oppstart av arbeid med detaljregulering for område i Inner-Myrvågen, Nord, Øksnes kommune, jf. vedtak HT 012/18.

I gjeldende reguleringsplan for området, er det avsatt til industri som formål – Industriområdet Valen, 26.05.76. Den nye detaljreguleringen vil legge til rette for formålene forretning/kontor/næring/mindre industri. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for mer næringsareal som skal understøtte aktiviteten i området. Eksisterende regulering fra 1976 er på ca 100 daa. Supplerende område vil være på ca 60 daa.

Kommunen konkluderer med at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Informasjon om planarbeidet fås ved henvendelse til Alpha Konsulent AS, , telefon 959 97 403.

Innspill til planarbeidet sendes Alpha Konsulent AS, Steiroveien 88, 8404 Sortland eller til ,  innen 19. april 2018. Kopi av merknader skal sendes Øksnes kommune.

Vedlegg:

Saksframlegg HT-sak 012/18

Planomriss

Referat forhåndskonferanse

Mottatt søknad

Vurdering av konsekvensutredningsbehovet

Publisert i Høringer

Utskrift E-post