Offentlig ettersyn av områdereguleringen Staven industriområde

Det ble vedtatt i hovedutvalget for teknisk sektor i HT-sak 103/17, å legge områdereguleringsplanen ”Staven industri” på offentlig ettersyn. Jf. Plan- og bygningsloven §§5-2 og 12-11. I denne høringen foreligger planbeskrivelse med vedlegg, bestemmelser og plankart.

Reguleringen skal legge til rette for industrivirksomhet ved Staven. Det er foretatt en rekke grundige undersøkelser i området, og derfor ligger det ved en rekke store rapporter til planen. Planen utløste krav om konsekvensutredning og dette er fulgt opp.

Planprosessen videre: Om det kommer innspill som krever store endringer i dokumentene som nå er under høring , så må planen ut på ny høring. Om den vedtas utlagt på offentlig ettersyn, da vil den på nytt bli sendt ut til alle som har mottatt brev i denne runden med ny mulighet til å uttale seg i saken. Men om planen nå ikke får større endringer kan reguleringsplanen endelig godkjennes. Etter det er det klagemulighet for alle partene i saken, de vil få tilsendt brev. Alle ettersyn og vedtak annonseres i Bladet Vesterålen underveis.

Vennligst ta kontakt med kommunen om du ønsker skriftlig eksemplar. Saken kan også sees i den nye innsynsmodulen på hjemmesidene, under fanen Aktuelt.

Merknader som har virkning eller er av interesse for planarbeidet kan sendes til:

Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre.

Eller på e-post til . Alle innspill må leveres skriftlig.

Fristen for merknader og innspill er 02.02.2018.

Vedlegg:

Vedlegg til planbeskrivelsen:

Publisert i Høringer

Utskrift E-post