Vesterålen Seaweed AS - anmodning om uttalelse til søknad om tillatelse til akvakultur i flytende anlegg på lokalitet Gisløy Nord

Vesterålen Seaweed AS - anmodning om uttalelse til søknad om tillatelse til akvakultur i flytende anlegg på lokalitet Gisløy Nord i Øksnes kommune, Nordland fylke

Vedlagt er søknad mottatt 27. juni 2017 fra Vesterålen Seaweed AS om tillatelse til å etablere og drive akvakultur av makroalger på lokalitet Gisløy Nord i Øksnes kommune, Nordland fylke.

Kompetansen til behandling av saker om vannlevende planter (herunder tang og tare) som følger av akvakulturloven er ikke delegert til fylkeskommunene. Derfor har departementet den saksbehandlende og koordinerende rollen som fylkeskommunen vanligvis har i saker om akvakultursøknader.

Om søknaden

Det søkes om tillatelse til ny lokalitet for dyrking av flere arter makroalger. Det omsøkte arealet er oppgitt å være ca. 75 dekar med en planlagt årlig produksjon på 2000 tonn.

Det søkes om tillatelse til akvakultur av fingertare (Laminaria digitata), butare (Alaria esculenta), stortare (Laminaria hyperborea) og sukkertare (Laminaria saccharina). Søker oppgir at driftsform vil være taredyrking på rep/tau og flytende anlegg for påvekst av makroalge. Anlegget oppgis å være nær opp til eksisterende matfiskanlegg (multitrofisk anlegg). Øyfisk AS - lokalitet: Gisløy Nord.

Nærings- og fiskeridepartementet ber om at søknaden fra Vesterålen Seaweed AS vurderes og at søknaden, i samråd med søker, legges ut til offentlig ettersyn i en periode på fire uker. 


Eventuelle merknader fra offentlig ettersyn eller kommunen sendes departementet jf. forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader.

Dersom noe er uklart eller det eventuelt skulle være behov for ytterligere opplysninger kan seniorrådgiver Bergljot Strømme-Svendsen kontaktes, enten per telefon 22 24 64 72 eller per e-post . 

Dokumentene i saken finnes her

Publisert i Høringer

Utskrift E-post