Søknad - etablering av akvakulturanlegg i sjø

KUNNGJØRING

 

I henhold til Lov om akvakultur (akvakulturloven) av 17.06.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn i fire uker fra 15.09.2017.

Søknaden gjelder etablering av akvakulturanlegg i sjø                        

Kommune:      Øksnes

Navn på søker: Vesterålen Seaweed AS

Org.nr.:           917339937

Lokalitet:         Gisløy-N (Alge-prosjekt)

Kartref.:         Midtpunkt i anlegget N 68 57.808 E 15 15.387

Kontaktperson: Vidar Carlsen, tlf: 99 22 51 13

Søknaden er lagt ut til offentlig innsyn ved rådhuset i Øksnes kommune i Nordland og på kommunenes hjemmesider. Eventuelle merknader fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen.

For mer informasjon angående saksgangen se veileder søknadsskjema på nettadresse:

http://www.fiskeridir.no/akvakultur/registre-og-skjema/skjema-akvakultur/akvakultursoeknad

 

 

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post