Kunngjøring - Myre Havbruk AS, Søknad om oppdrettslokalitet, Hornet

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad om akvakultur i Øksnes kommune

Søker: Myre Havbruk AS 998 030 919

Søknaden gjelder: Ny lokalitet, fangstbasert akvakultur

Omsøkt størrelse: 2340 tonn MTB av torsk

Lokalitet: Hornet

Koordinater: N 68º50,665 Ø 15º02,266`

Kontaktadresse:

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra 20.06.2017.

Vedlegg:

Søknad om dispensasjon fra arealplan Øksnes kommune - etablering av anlegg for fangstbasert akvakultur torsk

Hornet Grunnkart 1-5000

Hornet Sjøkart 1-50 000

Olex_Hornet

Posisjoner_Hornet

Hornet Sjøkart 1-5000

Søknad om dispensasjon for etablering av anlegg for fangstbasert avkakultur for torsk - lokalitet Horn i Romsetfjorden.

Myre Havbruk AS - søknad om fangstbasert akvakultur - lokalitet Hornet i Øksnes kommune

Søknad om fangstbasert akvakultur - Myre Havbruk - lokalitet Hornet - Øksnes kommune

Vedlegg 6 - Hornet kystsoneplankart

Vedlegg 7- Hornet Olex 1-5000

Vedlegg 8 - Posisjonsangivelser - anleggskonstruksjon og fortøyningspunkter

Vedlegg 9 - Hornet Anleggskart 1-1000

Vedlegg 10 - Hornet Dybdekart 1-5000

Vedlegg 11 - Beredskapsplan

Vedlegg 2 - Hornet B-u SM Hydro

Vedlegg 4 - Sjøkart som viser anleggets plassering jf annen akvakulturrelatert virksomhet

 

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post