OPPSTART AV PLANARBEID GNR. 28 BNR.1 GRØDSET

I medhold av Plan og Bygningsloven §§5-1, 12-1, 12-8 og 12-10 varsles med dette om igangsetting av privat detaljregulering for fritidsformål på nevnte eiendom.

Planområde

Området som reguleres har i dag status som «LNF sone 2» i gjeldende Kommuneplan. Naboarealer er uregulerte. Kommuneplanens plankrav tilsier at det ved gruppebebyggelse på 3 eller flere enheter skal kreves detaljregulering/ bebyggelsesplan.

Planområdet er avgrenset som vist på vedlagt planskisse.

Planområdet er ikke tilknyttet offentlig veg. En høyspentlinje krysser reguleringsområdet.

Formålet med reguleringen

Området reguleres for fritidsbebyggelse og småbåthavn.

Vurdering opp mot forskrift om konsekvensutredning for planer etter plan- og bygningsloven:

I følge forslagstiller er det totale planområdet på 57 daa, med ca 12daa som vil være nye utbyggingsformål, derfor utløser ikke planen §2, tiltak som alltid skal vurderes. Dermed må den vurderes etter §3 c) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II.

I vedlegg II, punkt 12 b) lysthavner blir det klart at tiltaket må vurderes. I veileder for Vurdering av vesentlige virkninger etter vedlegg III i forskriftene om konsekvensutredninger s.18 at alle planer og tiltak regnes alltid å kunne medføre vesentlige virkninger dersom de er innenfor området i 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag.

Strandsonen kan differensieres gjennom reguleringsplaner etter Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen.

Like vel er det konsekvensene av planen i sin helhet det må sees på. Administrasjonen foreslår at forslagstiller lager en vurdering av temaene som er listet opp i T- 1493 Veileder, Konsekvensutredninger, kommuneplanens arealdel.

• Forurensing (klimagass, annet utslipp til luft, forurensing av jord og vann)
• Transportbehov, energiforbruk og –løsninger
• Kulturminner og kulturmiljø
• Naturmangfold
• Landskap
• Sikring av jordressurser (jordvern)
• Samisk natur- og kulturgrunnlag
• Befolkningens helse og helse fordeling i befolkninga
• Tilgjengelighet til uteområder og gang- sykkelveinett
• Kriminalitetsforebygging
• Beredskap og ulykkesrisiko
• Risiko ved havstigning
• Barn og unges oppvekstvilkår
• Der relevant skal det gis en beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet

På bakgrunn av dette kan administrasjonen og forslagstiller finne veien videre.

Forslagsstiller og grunneier

Forslagstiller er grunneier Thorolf Magnesen, Langenesveien 42, 5258 Blomsterdalen.

ARNTZEN ENTREPRISE AS,Mølnbakken 52, 8050 Tverlandet er utførende konsulent for planarbeidet.

Informasjon og medvirkning

Grunneier/ forslagsstiller vil ha løpende kontakt med eiere av naboeiendommene gjennom hele planprosessen.

Naboer og offentlige instanser får dette varselbrevet og blir invitert til høringsrunde så snart forslag til reguleringsplan er levert inn til kommunen.

Høringspartene kan når som helst kontakte plankonsulent for nærmere informasjon.

Kontaktinfo plankonsulent:
ARNTZEN ENTREPRISE AS
Mølnbakken 52
8050 Tverlandet
Mob: 90 50 68 50
E-mail:

Merknader til oppstartmeldingen

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes plankonsulenten, se kontaktinfo ovenfor.

Det er ikke nødvendig å sende merknadene til Øksnes kommune. Plankonsulenten samler eventuelle merknader og oversender disse til kommunen sammen med planforslaget.

Frist for å levere merknader settes til 06.07.2017.

Videre saksgang

Etter at meldingsfristen er ute vil selve planforslaget bli ferdigstilt og oversendt til Øksnes kommune for saksbehandling.

Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og eventuelle innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Henviser til Saksnummer 025/17

Vedlegg:

Publisert i Høringer

Utskrift E-post