Oppstart av oppheving av detaljreguleringsplan på Mikkelsneset.

Iht til plan- og bygningsloven §§12-10 og 12-14 ble det vedtatt i HT-sak 048/17 oppstart av opphevelse av gjeldende reguleringsplan på Mikkelsneset, på gnr. bnr. 56/12 og 13, eid av Øksnes kommune. Området er på 34,8 daa. Det er vurdert til at dette ikke utløser krav om konsekvensutredning. Formålet med planen var å feste vekk tomter, dette har ikke skjedd, derfor ønsker kommunen planen nå opphevet.

Adresse for innspillene er: Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre.

E-postadresse er , merk e-posten med tittelen til annonsen.

Alle innspill må fremmes skriftlig. Frist for innspill er 21.07.2017.

Vedtaket kan ses i kommunens innsynsmodul.

Publisert i Høringer

Utskrift E-post