Søknad akvakultur i Øksnes kommune

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Øksnes kommune

Søker:                        Cermaq Norway AS (961 922 976)

Søknaden gjelder:    Endring av areal og biomasse

Omsøkt størrelse:      3.600 tonn MTB

Lokalitet:                   13412 Dypeidet

Midtpunkt anlegg:    68*49.763N og 14*46.570Ø

Midtpunkt flåte:       68*49.644N og 14*46.374Ø

Kontaktperson:        Knut Andersen (mob. 970 99 265)

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved Øksnes kommune, rådhuset og på www.oksnes.kommune.no. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen på epost innen 22. desember 2017.

Vedlegg:

Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal behandling - Cermaq Norway AS 961 922 976 - Areal og biomasseendring Dypeidet i Øksnes kommune

Søknad om midlertidig utvidelse av MTB og justering av areal

 

 

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Offentlig ettersyn av områdereguleringen Staven industriområde

Det ble vedtatt i hovedutvalget for teknisk sektor i HT-sak 103/17, å legge områdereguleringsplanen ”Staven industri” på offentlig ettersyn. Jf. Plan- og bygningsloven §§5-2 og 12-11. I denne høringen foreligger planbeskrivelse med vedlegg, bestemmelser og plankart.

Reguleringen skal legge til rette for industrivirksomhet ved Staven. Det er foretatt en rekke grundige undersøkelser i området, og derfor ligger det ved en rekke store rapporter til planen. Planen utløste krav om konsekvensutredning og dette er fulgt opp.

Planprosessen videre: Om det kommer innspill som krever store endringer i dokumentene som nå er under høring , så må planen ut på ny høring. Om den vedtas utlagt på offentlig ettersyn, da vil den på nytt bli sendt ut til alle som har mottatt brev i denne runden med ny mulighet til å uttale seg i saken. Men om planen nå ikke får større endringer kan reguleringsplanen endelig godkjennes. Etter det er det klagemulighet for alle partene i saken, de vil få tilsendt brev. Alle ettersyn og vedtak annonseres i Bladet Vesterålen underveis.

Vennligst ta kontakt med kommunen om du ønsker skriftlig eksemplar. Saken kan også sees i den nye innsynsmodulen på hjemmesidene, under fanen Aktuelt.

Merknader som har virkning eller er av interesse for planarbeidet kan sendes til:

Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre.

Eller på e-post til . Alle innspill må leveres skriftlig.

Fristen for merknader og innspill er 12.01.2018.

Vedlegg:

Vedlegg til planbeskrivelsen:

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Vedtatt planprogram - Staven industriområde - områderegulering

Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok i HT-sak 104/17 å godkjenne planprogrammet for områdereguleringen ”Staven industri”.

Planen åpner for fyllinger i sjøen for å legge til rette for ny industriutbygging.

Det som ble vedtak er planprogrammet for selve planen, programmet beskriver hva som er tenkt å gjøres og hva som loven krever at de utreder. Det som er vedtatt blir fulgt opp i selve planarbeidet. I samme møtet ble det vedtatt offentlig ettersyn av planen, men det kommer et eget brev om dette.

Det har ikke kommet innsigelser i saken, men en rekke innspill som har blitt brukt for å finne den beste løsningen.

Vedtaket sier at registrerte grunneiere i planområdet og naboer skal underrettes særskilt ved brev om vedtak. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgang og frist for klage. Planen kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12 og Forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Det er viktig å huske at partsbrevet kun åpner for å klage på planprogrammet og ikke planen.

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til:

Øksnes kommune

Forvaltningsavdelingen

Storgata 27

8430 Myre

Fristen for å klage er 22.12.2017.

Mer om saken sees i innsynsmodulen.

Om du har spørsmål i forbindelse med dette brevet, så ta kontakt med saksbehandler.

 Vedlegg:

Vedtatt planprogram for Staven industriområde

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Kulturminneplan

OPPDATERT:

Vedlagt foreligger høringsutkast til kommunedelplan  Kulturminner i Øksnes 2017 – 2020. Last ned planen her.

Eiere til SEFRAG-registrerte bygninger som er ønsket med i kommunedelplanen har svarfrist  20. november.

Innspill til planen sendes til innen frist 15. desember 2017.

Publisert i Høringer

Utskrift E-post