Cermaq AS – Søknad om endring av oppdrettslokaliter Gisløy, Sør og Børøya.

Cermaq AS søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endring av arealet og eventuell fremtidig utvidelse av lokaliteten på Gisløy, Sør, da deler av anlegget blir liggende i areal som er avsatt til flerbruks-friområde i planen.

 

Cermaq AS søker også om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for endring av arealet på lokaliteten Børøya, for utvidelse av anlegget og plassering av fôringsflåter. Deler av anlegget vil bli liggende i areal som er avsatt til flerbruks- friområde i planen.

 

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn ved kommunen og ligger på kommunens hjemmeside. Eventuelle merknader på endringer av lokalitene må fremsettes skriftlig og sendes kommunen innen 15.07.18 .

Teknisk enhet

Øksnes kommune

Vedlegg:

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel

Koordinater Gisløy S og Børøya

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland

Søker: Cermaq Norway AS org. 961 922 976

Søknaden gjelder: Endring av areal ved akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 3120 tonn

Lokalitet: 11238 Langøyhovden

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º48,237` Ø 14º51,976`

           Midtpunkt fôringsflåte N 68º48,250` Ø 14º52,166`

Kontaktadresse:

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 03.07.2018.

Vedlegg:

 

Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse - Cermaq Norway AS

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Lokalitet Langøyhovden i Øksnes kommune - søknad om justering av areal

Beredskapsplan1

Beredskapsplan 2

B-undersøkelse Langøyhovden

Kvittering Langøyhovden

Søknad om arealendring Del 2

VFH-Rapport

Langøyhovden anleggskoordinater

Rapport 8986 Langøyhovden

Rapport 8987 Langøyhovden

Rapport C Langøyhovden

Strøm Langøyhovden 5m

Langøyhovden anleggsskisse

 

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland

 

KUNNGJØRING

I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Øksnes kommune i Nordland

Søker: Øyfisk AS org. 945 095 016

Søknaden gjelder: Endring av areal samt biomasseendring ved akvakulturlokalitet

Søkt størrelse: 2340 tonn

Lokalitet: 16216 Lønskog

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 68º51,780` Ø 15º05,237`

Kontaktadresse:

 

Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 03.07.2018

Vedlegg: 

Oversendelse av akvakultursøknad for offentlig utlysning og kommunal uttalelse

Tillatelse til akvakultur i flytende eller landbasert anlegg

Søknad om refortøyning og økt maksimal tillatt biomasse

Beredskapsplan for rømming

Beredskapsplan for fiskehelse/fiskevelferd

B-undersøkelse

Grunnkart_1-5000

Strømmålinger Lønskog

Annleggskart 1-1000

Kart med Posisjoner

Kvittering betalt gebyr

Lønnsskog på kommunens arealdel

Forundersøkelse på oppdrettslokaliteten 16216 Lønskog

Sjøkart 1-50000

Skriv til forundersøkelse

Undervannstopografi

Øksnes kommunes arealplan

Innholdsfortegnelse

Tilbakemelding på varsel om retur av søknad om arealendring

Marin kartlegging av fire kystvannforekomster i Vesterålen

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Oppstart av revidering - Kommuneplanens samfunnsdel

Øksnes kommune begynner sitt arbeid med revidering av kommuneplanens samfunnsdel. Dette ble vedtatt i KS-sak 057/18. Dette innebærer at planprogrammet nå sendes på høring samtidig som at det varsles oppstart av arbeidet med selve samfunnsdelen. Jf. Plan- og bygningsloven §§ 5-2, 11-2, 11-12 og 11-13.

Se planprogrammet for utdypende informasjon om den videre prosessen. 

Vedtaket fattet i kommunestyret kan sees i sin helhet sees i kommunens innsynsmodul.

Om man ønsker å komme med innspill må disse leveres skriftlig enten til:

Øksnes kommune

Forvaltningsavdelingen

Storgata 27

8430 Myre

Eller på epost til .

Frist for innspill 21.07.2018

 

Vedlegg:

Utkast av planprogram

Fremdriftsplan for planarbeidet

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

  • 1
  • 2