Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Skåltofta.

Det ble vedtatt i HT-sak 029/18 å legge detaljreguleringsplanen for Skåltofta ut på offentlig ettersyn, jf plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Planen dekker gnr. bnr. 70/1, 70/6, 70/10, 70/13, 70/15, 70/16, 70/37, 70/38, 70/58 og 70/59. I denne høringen foreligger det planbeskrivelse, bestemmelser og plankart.

Formålet med denne reguleringsplanen er for å kartlegge mulighetene og hensynene i området. Det kommer fram av innspill fra øvre myndigheter at området i liten grad egner seg for utbygging/ny bebyggelse av flere årsaker. Men det er særlig 4 grunner som gjør området uegnet: snøskred og steinsprang, infrastruktur (vann, avløp og vei), kulturminner og topologi.

 

Kommunen har satt formål på eiendommene etter det som står i matrikkelen, om noen ønsker å endre dette må de sende innspill på dette, samtidig som de søker om bruksendring, jf. pbl §20-1 d). Dette ble presisert i hovedutvalgets vedtak.

 

Planprosessen: Om det kommer innspill som krever store endringer i dokumentene som nå er under høring nå, så må planen ut på ny høring. Om den vedtas utlagt på offentlig ettersyn, da vil den på nytt bli sendt ut til alle som har mottatt brev i denne runden med ny mulighet til å uttale seg i saken.

Om planen nå ikke får større endringer kan reguleringsendringen vedtas av kommunestyret. Etter det er det klagemulighet for alle partene i saken, de vil få tilsendt brev. Alle ettersyn og vedtak annonseres i Bladet Vesterålen underveis.

 

Vennligst ta kontakt med kommunen om du ønsker skriftlig eksemplar. Vedtaket kan sees i kommunens innsynsmodul.

Merknader som har virkning eller er av interesse for planarbeidet kan sendes til:

Øksnes kommune, Forvaltningsavdelingen, Storgata 27, 8430 Myre.

Eller på e-post til . Alle innspill må leveres skriftlig.

Fristen for merknader og innspill er 25.07.2018

  
Vedlegg:

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

HØRING: Samisk skrivemåte og navn på Skjerfjord/Skjellfjord

Statens kartverk har etter Stedsnavnloven §6 sendt navnet på høring. Den norske skrivemåten er tidligere hørt og det er derfor kun anledning til å svare på hva som er korrekt samisk navn og skrivemåte. Se vedleggene for oversikt over navnet.

 

Lag og foreninger med tilknytning til plassen har anledning til å uttale seg. Kommunen kommer også til å ta hensyn til uttalelser fra privatpersoner.

 

Hva vi ber deg skrive: Hvem du er, hvilket forhold du har til stedet og det samiske språket og hva din uttalelse er.

 

Det viktigste er ikke at du er flink til å ordlegge deg. Send derfor en uttalelse til oss dersom du har en mening om saken.

 

Uttalelsen sendes:  eller Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre.

 

Høringsfrist: 2.5.2018

 

Lenker til hjemmesiden:

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Opphevelse av reguleringsplan - Mikkelsneset

I KS-sak 046/18 vedtok kommunestyret å oppheve reguleringsplanen på Mikkelsneset.

Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel.

Vedtaket sier at registrerte grunneiere i planområdet og naboer skal underrettes særskilt ved brev om planvedtak. Underretningen skal inneholde opplysninger om klageadgang og frist for klage. Planen kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier, jf. Plan- og bygningsloven § 12-12 og Forvaltningsloven §§ 28 og 29.

Vedlagt i brevet et lovteksten fra forvaltningsloven som forklarer hvordan klagen må lages, og vedlagt saksframlegg med vedtak.

 

Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til:

Øksnes kommune

Forvaltningsavdelingen

Storgata 27

8430 Myre

Fristen for å klage er 03.05.2018.

Vedlegg:

Planbestemmelser og kart

 

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Hovedplan vann og avløp 2018-2025 – offentlig ettersyn

Hovedplan vann og avløp 2018-2025, Øksnes kommune – offentlig ettersyn.

Hovedutvalget for teknisk sektor vedtok i HT-sak 019/18 å legge forslag til hovedplan for vann og avløp, 2018-2025, ut på offentlig ettersyn.

Hovedplanen og hovedutvalgets vedtak I HT-sak 019/18 legges ut til offentlig innsyn i tiden 14.03-25.04.2018, på kommunetorget, Øksnes kommune. Dokumentet kan også leses her.

Vedlegg 1

Vedlegg 2

Frist for å komme med innspill til planen settes til 25.04.2018. Innspill sendes Øksnes kommune, Storgata 27, 8430 Myre eller på e-post til .

Øksnes kommune

Teknisk enhet

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Varsel om planstart – Inner-Myrvågen, Nord

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det på vegne av Havnegata 20A, Staven Grus AS og Vågen Eiendom AS om oppstart av arbeid med detaljregulering for område i Inner-Myrvågen, Nord, Øksnes kommune, jf. vedtak HT 012/18.

I gjeldende reguleringsplan for området, er det avsatt til industri som formål – Industriområdet Valen, 26.05.76. Den nye detaljreguleringen vil legge til rette for formålene forretning/kontor/næring/mindre industri. Hensikten med reguleringen er å legge til rette for mer næringsareal som skal understøtte aktiviteten i området. Eksisterende regulering fra 1976 er på ca 100 daa. Supplerende område vil være på ca 60 daa.

Kommunen konkluderer med at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning jf. forskrift om konsekvensutredning.

Informasjon om planarbeidet fås ved henvendelse til Alpha Konsulent AS, , telefon 959 97 403.

Innspill til planarbeidet sendes Alpha Konsulent AS, Steiroveien 88, 8404 Sortland eller til ,  innen 19. april 2018. Kopi av merknader skal sendes Øksnes kommune.

Vedlegg:

Saksframlegg HT-sak 012/18

Planomriss

Referat forhåndskonferanse

Mottatt søknad

Vurdering av konsekvensutredningsbehovet

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

  • 1
  • 2