Oppstart av reguleringsplan for næringsområde på Myre, del av gnr 65 bnr 79 i Øksnes kommune

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles herved om oppstart av planarbeid for regulering av næringsområde langs fv 821 Sortlandsveien øst i Myre sentrum.

Forslagstiller er Handelsbygg AS. Planområdet er totalt ca 56 daa og avsatt til LNF-formål med tillatelse til spredt bolig- og ervervsbebyggelse i gjeldende kommuneplan for Øksnes. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging til sentrumsformål, plasskrevende varehandel, industri, håndverksbedrifter, lager, kontor og offentlig/privat tjenesteyting, og med tilhørende parkering og uteanlegg. Adkomst er forutsatt fra fv 182 Sortlandsveien.

bilde170118

 

Planarbeidet utløser ikke krav til konsekvensutredning etter forskrift. Det er gjennomført oppstartmøte med Øksnes kommune og oppstart av planarbeid er gitt politisk tilslutning i Hovedutvalg for teknisk sektor i sak 65/17.

Skriftlige kommentarer/merknader til det igangsatte planarbeidet rettes til: landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, Nordvegen 72, 1930 Aurskog,

Frist for merknader til planarbeidet er 5. mars 2018

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post

Offentlig ettersyn av detaljreguleringsplan for Sentrum 5.1, ny vei til Vorneset over Torstein Reinholdtsensvei.

Det ble vedtatt offentlig ettersyn av detaljreguleringsplanen Sentrum 5.1- Torstein Reinholdtsensvei i kommunestyrets sak nr. 127/17, jf. Plan- og bygningsloven §5-2 og §12-10.

Til dette offentlige ettersynet foreligger planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart.

Reguleringen vil legge til rette for justering av traseen for Torstein Reinholdtsenvei’s forlengelse.

Planen hadde oppstart januar 2016. Innspillene som har kommet inn i høringsprosessen er kommentert i planbeskrivelsen.

 

Planprosessen videre: Om det kommer innspill/innsigelse som krever store endringer i dokumentene som nå er på høring, så må planen ut på ny høring. Om den vedtas utlagt på offentlig ettersyn, vil den på nytt bli sendt ut til alle som har mottatt brev i denne runden med ny mulighet til å uttale seg i saken. Men om planen nå ikke får større endringer kan reguleringsplanen endelig godkjennes. Etter det er det klagemulighet for alle som er part i saken, de vil få tilsendt brev. Alle ettersyn og vedtak annonseres i Bladet Vesterålen underveis.

 

Vennligst ta kontakt med kommunen om du ønsker skriftlig eksemplar. Saken kan også sees i den nye innsynsmodulen på hjemmesidene, under fanen Aktuelt. Man kan søke etter saksnr. som står øverst i brevet.

 

Merknader som har virkning eller er av interesse for planarbeidet kan sendes til:

Øksnes kommune,

Forvaltningsavdelingen,

Storgata 27,

8430 Myre.

Eller på e-post til . Alle innspill må leveres skriftlig.

 

Fristen for merknader og innspill er 14.03.2018.

 
Vedlegg:

 

Publisert i Høringer

Utskrift E-post